مدیر بیمارستان: عقیله پناهی

 

 مدرک :کارشناسی ارشد مدیریت بیمارستانی

 

 شماره تماس:  32341885-071

 

 فاکس:  

 

 مکان: طبقه دوم