درمانگاه عصر

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

کلینیک قرنیه

دکتر محمد حسن جلال پور

دکتر محمد شیروانی

دکتر نوید فضلی نژاد 

 

 

 

 

کلینیک شبکیه

دکتر احمد رضوی زادگان دکتر  فرید  شهریور

دکتر کاظم کامران

دکتر کاظم کامران

دکتر کاظم کامران

دکتر احمد رضوی زادگان

دکتر  فرید  شهریور

 

کلینیک انحراف چشم

 

 

دکتر محمدرضا خلیلی

 

 

کلینیک گلوکوم (آب سیاه )

 

دکتر آیدین مشکسار دکتر علی عظیمی  (یک هفته در میان )

 

 

 

متخصص چشم

دکتر مصطفی  نظرپور

دکتر مجتبی حیدری

 

 

 

کلینیک اکوپلاست

 

 

 

 

دکتر بهزاد خادمی

کلینیک نرو افتالمولوژی

 

 

دکتر محمدرضا خلیلی

 

 

کلینیک بینایی سنجی

بینایی سنج

بینایی سنج

بینایی سنج

بینایی سنج

بینایی سنج