پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه  

 

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

درمانگاه صبح

             

دکتر محمود نجابت

 

 

دکتر حسین جمالی

دکتر شهرام بامداد

 

دکتر امیر خسروی

کلینیک قرنیه

 

 

دکتر محمد جوهری

 

دکتر احسان نامور

 

کلینیک شبکیه

 

دکتر محمد رضا طالب نژاد

دکتر منصوره باقری

دکتر محمدرضا خلیلی

 

دکتر مجید فروردین

کلینیک انحراف چشم

 

دکتر بهزاد خادمی

 

 

 

 

کلینیکاکوپلاست

 

دکتر منصوره باقری {  گلوکوم و انحراف کودکان ) 

( یک هفته در میان )

 

دکتر منصوره باقری

دکتر آیدین مشکسار

دکتر علی عظیمی

کلینیک گلوکوم(آب سیاه)

دکتر محمدکریم جوهری 6.45 

دکتر مجتبی حیدری

12ظهر 

 

دکتر کاظم کامران

 12 ظهر 

دکتر احسان نامور 

8 صبح

دکتر محمدحسین نوروززاده

6.45 صبح

 

دکتر مجتبی حیدری

 10 صبح

 

کلینیک نوزادان نارس rop))

 

 

دکتر محمدکریم جوهری  

 

 

 

کلینیک یووییت

بینایی سنج

بینایی سنج

بینایی سنج

بینایی سنج

بینایی سنج

بینایی سنج

کلینیک کم بینایی