درمانگاه آموزشی درمانی چشم پزشکی پوستچی

 

آدرس: شیراز،بولوار زند، روبروی دانشکده پزشکی، ابتدای خیابان اسدآبادی(پوستچی)

تلفن: 32330073- 071

فکس: داخلی 111 و 105

پست الکترونیک: poostchi@sums.ac.ir

سامانه پیامکی: 200012700115