بیمارحق دارددراسرع وقت درمان ومراقبت مطلوب،موثروهمراه بااحترام کامل رابدون توجه به عوامل نژادی،فرهنگی ومذهبی ازگروه درمان انتظارداشته باشد
 بیمارحق داردمحل،پزشک،پرستاروسایراعضای گروه درمان رادرصورت تمایل بشناسد
 بیمارحق دارددرخصوص مراحل تشخیص ،درمان وسیرپیشرفت بیماری خوداطلاعات ضروری راشخصاودرصورت تمایل ازطریق یکی ازبستگان ازپزشک معالج درخواست نمایدبه طوری که درفوریت های پزشکی این امرنبایدمنجربه تاخیردرادامه درمان یاتهدیدجانی بیمارگردد
  بیمارحق دارددرصورت تمایل شخصی وعدم تهدیدسلامتی آحادجامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصی خودازخاتمه درمان رااعلام ویابه دیگرمراکزدرمانی مراجعه نماید
 بیمارحق داردجهت حفظ حریم شخصی خودازمحرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی،نتایج معاینات ومشاورخ های بالینی،جزدرمواردی که براساس موازین قانونی ازگروه معالج استعلام صورت می گیرداطمینان حاصل نماید
 بیمارحق داردازرازداری پزشک ودیگراعضای تیم معالج برخوردارباشدلذاحضوربالینی افرادی که مستقیمادررونددرمان شرکت ندارندموکول به کسب اجازه بیمارخواهدبود
 بیمارحق داردازدسترسی به پزشک معالج ودیگراعضای اصلی گروه معالج درطول مدت بستری،انتقال،وپس ازترخیص اطمینان حاصل نماید
 بیمارحق داردباکسب اطلاع کامل،ازنوع فعالیت های آموزشی وپژوهشی بیمارستان،که برروندسلامتی ودرمان اوموثرندتمایل ورضایت شخصی خودبه مشارکت درمانی رااعلام ویادرمراحل مختلف پژوهش ازادامه همکاری خودداری نماید.
 بیمارحق دارددرصورت اعزام وادامه درمان درسایرمراکزدرمانی،قبلاازمهارت گروه معالج،میزان تعرفه هاوپوشش بیمه خدمات درمرکزدرمانی مقصدمطلع گردد
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-10-21 15:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ