خدمتگذاری به مردم راتوفیق الهی دانسته ومسئولیت خودراخطیر،ارزشمندوافتخارآفرین می دانیم

  حصول رضایت خداوندباری تعالی رادررضایت خلقش می جوییم

  درهرشرایطی به اصول اخلاقی،صفات معنوی واحکام دین مبین اسلام پایبندیم

ارزشمندترین سرمایه رانیروی انسانی دانسته وبه تاثیرپندار،رفتار،وکردارشایسته آنهابامراجعین اعتقادراسخ داریم

  درمقابل مردم پاسخگوبوده وآن راموجب تعالی خودوسیستم سلامت می دانیم

  رازداری،پرده پوشی،وحفظ اسراربیماران،همکاران ومراجعین راوظیفه اخلاقی خودمیدانیم

  صبر،بردباری ومتانت درتحمل ناملایمات،ایثاروفداکاری راتوفیق الهی می دانیم

  درراستای بهره گیری ازالطاف الهی،مراسم مذهبی واعتقادات وباورهای دینی راارج می نهیم

به منظوررعایت صرفه جویی،پرهیزاززیاده روی واسراف وبهره گیری صحیح ازامکانات موجودراازاصول کارخودمی دانیم

  خویشتنداری،درستکاریوشکیبایی راسرلوحه اعمال خودقرارداده وازغروروخودپسندی دوری می جوییم

  انتقادات،پیشنهادات ودیدگاههای مراجعین دررابطه بااصلاح رفتار،بینش وروش کاربه گرمی می پذیریم

  به منظورارتقاء مستمرروشهای انجام کاروارائه خدمات مطلوب بردانش وآگاهی خودمی افزاییم

   درامرخدمت رسانی ومراقبت ازبیماران ازهیچ کوششی فروگذارنخواهیم کرد

  درراستای تقویت ارزشهای اخلاقی،انسانی واسلامی کوشاخواهیم بود

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-10-21 15:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ