صبور،مهربان،مودب،بردباروخوش رفتارباشند
   ازنظرظاهری مرتب،آراسته،وتمیزباشند
   ازمهارت ودانش کافی برخوردارباشند
   باتجربه بوده وبتواندازعهده وظایف محوله برآید
   ازفن ارتباطات بهره مندبوده وارتباط موثروخوبی بابیماروهمراه بیماربرقرارنماید
  ازابعادروانشناختی مطلع وبارعایت آنهامراقبت های روحی وعاطفی موثری انجام دهد
  عشق وایثاررابه معنی واقعی بشناسدوبکاربندد
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-10-21 15:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ